11 กันยายน 2562 ชาวอำเภอปายสร้างฝายมีชีวิตตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชา

ที่มา: https://www.naewna.com/local/439646
นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ตามรอยพระบาทศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ ลำห้วยโป่ง บ้านนาจลอง หมู่ที่ 6 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีส่วนราชการท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน 100 คน ทหาร ร.7 พัน 5 ทหาร ร้อย ร.1722 บ้านแพมกลาง ต.ช.ด. ที่ 336 และทหารพราน ร่วมกันก่อสร้างฝายจำนวนกว่า 200 คน การสร้างฝายดังกล่าว 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเป็นฝายชะลอน้ำในฤดูฝนและเพิ่มระดับน้ำใต้ดินในลำห้วย 2. เพื่อลดความรุนแรงของการเกิดการชะล้างพังทลายของดิน และสามารถกักเก็บตะกอน และเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำในลำธาร ซึ่งจะช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำตอนล่างให้ตื้นเขิน
ช้าลงและทำให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำดีขึ้น 3. เพื่อกักเก็บไว้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตร 4. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน